Elektroniikkainsinöörien Säätiön
apurahojen hakeminen

 
 

Yleistä

Apurahoja myönnetään elektroniikan ja sitä tukevien alojen kotimaassa tai ulkomailla tapahtuvaa koulutus-, tutkimus- ja innovaatotoimintaa sekä keksinnön alkuvaiheiden käynnistämistä varten. Tyypilliset kohteet, joihin apurahoja on myönnetty, ovat väitöskirjatöiden kannustamiset ja elektroniikka-alan opiskelijoiden ulkomaiset vaihto-opiskelut.

DI- ja AMK-tutkinnon opiskeluun Suomessa tai näihin kuuluviin opinnäytteisiin, diplomitöihin ja insinööritöihin, ei myönnetä apurahoja.

Apuraha myönnetään aina henkilökohtaisena. Apuraha voidaan myöntää samalle henkilölle korkeintaan kaksi kertaa.

Apuraha on saajalleen yleensä verovapaa. Apurahat ovat veronalaista tuloa vasta, jos eri tahoilta saatujen verovapaiden apurahojen yhteenlaskettu määrä ylittää valtion taiteilija-apurahan vuotuisen määrän.

Lain mukaan kaikki vähintään 1.000 euron määräiset apurahat ilmoitetaan verottajalle. Jos apurahan saanut tutkija tai tutkimusryhmä palkkaa itselleen apulaisia, näiden saama korvaus on verotettavaa palkkaa, vaikka sen rahoittamiseen käytettäisiin verovapaata apurahaa.

Elektroniikkainsinöörien Säätiön apurahojen haku on jatkuvaa, määräaikoja ei ole. Säätiön hallitus kokoontuu talviaikana noin puolentoista kuukauden välein.

Ilmoitus myönnetystä tai hylätystä apurahasta lähetetään hakijalle sähköpostitse noin viikon sisällä päättävän kokouksen jälkeen. Raha maksetaan tilille noin kahden viikon sisällä.

Ulkomaanvaihtoapurahan saajan edellytetään antavan Säätiölle apurahajakson tai hankkeen päätyttyä sähköpostitse (saatio(at)eis.fi) kuvauksen siitä, miten vaihtojakso hyödytti apurahan saajaa. Näitä raportteja pannaan näkyville hallituksen valinnan mukaan säätiön nettisivuille, ellei raportin tekijä erityisesti kiellä sitä.  Näin muutkin lähtöä suunnittelevat saavat käsityksen siitä, mitä vaihdolta on odotettavissa.

Elektroniikkainsinöörien seura ry (EIS), joka on nykyään nimeltään Tietotekniikan ja Elektroniikan Seura ry (TiES) on aikoinaan asettanut säätiön peruspääoman. Säätiön omaisuus on sen jälkeen kasvanut muillakin lahjoituksilla. Säätiö tuntee yhteyden seuraan tärkeäksi. Sen takia säätiö pitää toivottavana, että kaikki apurahanhakijat olisivat seuran jäseniä tai elleivät ennestään ole, niin liittyisivät seuraan. Liittyä voivat kaikki henkilöt, jotka Säätiön sääntöjen mukaan voivat tulla kysymykseen apurahojenkin saajina.

Sääntöjen mukaan seuran jäseneksi hyväksytään henkilö, joka on suorittanut alan amk-insinöörin, diplomi-insinöörin tai vastaavan muun tutkinnon tai on elektroniikka-alalla muuten erityisen ansioitunut. Opiskelijajäseneksi eli nuoreksi jäseneksi hyväksytään alan oppilaitoksissa insinööritasoista tutkintoa suorittava henkilö. Opiskelijajäsen siirtyy varsinaiseksi jäseneksi valmistuttuaan insinööriksi.

 

Mitä tarvitaan hakemukseen

Kaikkiin hakemuksiin 
Hakulomake on täytettävä vastaamalla soveltuvin osin siinä esitettyihin kohtiin. Jos hakulomakkeeseen täytetään henkilötiedot käsin, on nimi, osoite, sähköpostiosoite ja pankkitilinumero kirjoitettava niin selvästi, ettei lukijalla ole erehtymisen vaaraa.

Väitöskirjatyöt ja vastaavat 
Korkeintaan 3 sivun mittainen hankesuunnitelma, joka sisältää työn aiheen kuvauksen, toteutustavan ja aikataulun.
Julkaisuluettelo.
Työn ohjaajan tai vastaavan suositus.
Suoritettujen opintojen todistusten kopioita ei tarvitse liittää hakemukseen, mutta ei siitä haittaakaan ole.

Aivan tohtoriopintojen alkumetreillä ei kannata hakea apurahaa, muutama tiedeyhteisössä hyväksytty julkaisukin on oltava tehtynä.   Ohjeena on pidettävä, että väitös tapahtuu kahden vuoden sisällä hakemuksen jättämisestä.
Tähän tarkoitukseen myönnetyt apurahat ovat viime vuosina olleet kooltaan luokkaa 1.000 – 2.000 euroa.

Vaihto-opiskelu ulkomailla 
Apurahan hakijalla on oltava ainakin vuoden verran elektroniikka-alan insinööriopintoja takanaan apurahan hakuvaiheessa.
Täytetyn hakemuslomakkeen lisäksi mukaan on liitettävä ansioluettelo, tieto hakijan pääaineista, opiskeluaineista ulkomailla ja muutama lause siitä, mitä vaihto-opiskelujaksolta odotetaan. Hakemuksesta on käytävä ilmi vaihto-opiskelun kestoaika mielellään päivämäärien tarkkuudella.
Liitteeksi tarvitaan vastaanottavan oppilaitoksen todistus siitä, että hakija on hyväksytty sinne oppilaaksi.
Ei kuitenkaan pidetä suotavana, että apurahaa haetaan lähes jälkikäteen ulkomaanvaiheen ollessa lopullaan.
Myönnetyt matka-apurahat ovat viime vuosina olleet luokkaa 500 – 1.000 euroa.

Muut hakemukset 
Näistä poikkeavat hakemukset ovat hakulomakkeen täyttämisen jälkeen vapaamuotoisia. On eduksi kuvata hanke, johon apurahaa haetaan, selkeästi ja ytimekkäästi. Mikäli säätiön hallitus tarvitsee lisätietoa, sitä kysytään hakijalta ennen päätöksentekoa.

Apurahat patenttihankkeen aloitusvaiheessa
Keksinnön lyhyt kuvaus.
Kuvaus siitä, mitä asiassa on jo tehty sekä suunniteltu aikataulu.

Tilaustyö säätiön kautta 
Koska säätiölle voidaan tehdä lahjoittajayhteisölle verovapaita lahjoituksia, voi jotakin tutkimusta haluava yritys tehdä säätiölle lahjoituksen ja määritellä yleisluontoisesti sen käyttötarkoituksen. Säätiö etsii sitten työlle tekijän, joka tekee tutkimuksen opinnäytteisiin liittyvänä työnä. Säätiö myöntää tutkijalle apurahan tätä työtä varten.
Verottoman apurahakäytännön edellytyksenä on, ettei apurahan hakija ole työsuhteessa mahdollisen lahjoituksen tehneeseen yritykseen.

 

Hakemuksen lähettäminen

Hakemus liitteineen lähetetään sähköpostitse tai kirjepostitse säätiön osoitteeseen. Jos lähetetään sähköpostitse, olisi hakulomake skannattava, jotta siinä näkyisi hakijan omakätinen nimikirjoitus.

Apurahanhakulomake (pdf)

Apurahahakemukset lähetetään osoitteella saatio(at)eis.fi tai
postitse Elektroniikkainsinöörien Säätiö, PL 106, 00211 Helsinki

Mahdolliset kyselyt Säätiön asiamiehelle
Kari Kiravuo
saatio(at)eis.fi
040 705 1088