1.§

Yhdistyksen nimi on Tietotekniikan ja Elektroniikan Seura ry.
Nimestä käytetään näissä säännöissä lyhennettä TiES. TiES:n kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alueena koko Suomi.

Sääntöihin kuulumaton kommentti: Käytännön yhteyksissä, kun tarvitaan englannin- tai ruotsinkielistä nimeä, käytetään muotoja The Finnish Society of Information Technology and Electronics Förbundet för Informationsteknologi och Elektronik i Finland. Juridisissa yhteyksissä käytetään ainoastaan seuran virallista suomenkielistä nimeä.


2

TiES:n tarkoituksena on kehittää suomalaisten tietotekniikan ja elektroniikan osaamista sekä tuoda esille tietotekniikan ja elektroniikan merkitys kansakunnan kilpailukyvyn kannalta.

Tähän seura pyrkii:

 • kehittämällä jäsentensä tietotekniikan ja elektroniikan teoreettista ja käytännön osaamista sekä innovointia järjestämällä esitelmätilaisuuksia, yritysvierailuja yms.

 • julkaisemalla alaa koskevia kirjoituksia, järjestämällä alan seminaareja ja suunnittelukilpailuja

 • ottamalla osaa alaa koskevaan julkiseen toimintaan, olemalla yhteistyössä alansa muiden yhteisöjen kanssa kotimaassa ja ulkomailla ja muilla vastaavilla tavoilla.

TiES voi sääntöjensä puitteissa perustaa keskuuteensa erikoisaloja edustavia tai paikkakuntakohtaisia ryhmiä, jotka raportoivat toiminnastaan TiES:n hallitukselle.


3

TiES:ssa on varsinaisia jäseniä, nuoria jäseniä, yritysjäseniä ja kunniajäseniä. TiES:n varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa alan korkeakoulututkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon tai vastaavan suorittanut henkilö. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan ottaa myös muu tietotekniikan tai elektroniikan alalla erityisesti ansioitunut henkilö.

TiES:n nuoreksi jäseneksi voidaan ottaa yliopistossa diplomi-insinöörin taiammattikorkeakoulussa alan tutkintoa suorittava. Nuorella jäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa. Valmistuttuaan nuori jäsen siirtyy varsinaiseksi jäseneksi.

TiES:n yritysjäseniksi voidaan ottaa oikeuskelpoisia yhteisöjä.
Yritysjäsenillä ei ole äänivaltaa TiES:n kokouksissa.

Hakemukset jäseneksi pääsyä varten jätetään TiES:n hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. TiES:n kokous voi hallituksen esityksestä kutsua seuran kunniajäseneksi elektroniikan tai tietotekniikan alalla erityisen ansioituneen henkilön. Kunniajäseneksi hyväksymiseen vaaditaan vähintään 2/3 TiES:n kokouksessa annetuista äänistä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


Jos jäsen haluaa erota TiES:sta, ilmoittakoon siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen.

4


5

Varsinainen jäsen suorittaa liittyessään liittymismaksun ja vuosittain jäsenmaksun, jotka TiES:n vaalikokous vahvistaa. Nuori jäsen maksaa vuosittain vaalikokouksen määräämän nuoren jäsenen
jäsenmaksun insinööritutkinnon, diplomi-insinööritutkinnon tai vastaavan suorittamiseen saakka ja sen jälkeen varsinaisen jäsenen jäsenmaksun.

Yritysjäsen suorittaa vuosittain vaalikokouksen yritysjäsenelle vahvistaman jäsenmaksun.

Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta.


6

TiES:n asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Hallitus valitaan vaalikokouksessa vuosittain.
Henkilöä, joka on ollut hallituksessa kolme peräkkäistä vuotta, ei voida valita välittömästi uudelleen hallituksen jäseneksi, paitsi jos hänet valitaan puheenjohtajaksi. Puheenjohtajaa ei voida valita kolmen peräkkäisen puheenjohtajavuoden jälkeen välittömästi uudelleen hallitukseen.

Hallituksen toimikausi alkaa vaalikokousta seuraavan kalenterivuoden alusta. Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan, nimittää sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä antaa näille toimintaohjeet. Hallitus
kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä kokoontumista häneltä pyytää.

Hallitus on päätösvaltainen kolmen (3) jäsenen läsnä ollessa. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja joku läsnä olleista hallituksen jäsenistä tarkistaa. Puheenjohtajan ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa varapuheenjohtaja. TiES:n nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kumpikin erikseen yhden hallituksen jäsenen kanssa.


7

TiES kokoontuu vaalikokoukseen marraskuun kuluessa ja vuosikokoukseen maaliskuun kuluessa hallituksen määräämänä aikana. Muita kokouksia voidaan pitää hallituksen kutsusta.

TiES:n kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka tarkistaa kaksi (2) kokouksen valitsemaa jäsentä.


8

Kutsu kokouksiin toimitetaan kirjeitse tai sähköpostitse vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokouspäivää. Muut tiedot toimitetaan jäsenille kuten kutsut TiES:n kokoukseen.


9

TiES:n tilit päätetään kalenterivuosittain ja taloudenhoitajan on jätettävä ne toiminnantarkastajille vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.


10

TiES:n vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaaminen, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen;

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

 • esitetään kokoukselle toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavaa vuotta varten

 • päätetään varsinaisten, nuorten ja yritysjäsenten jäsenmaksun suuruus

 • päätetään liittymismaksun suuruus

 • päätetään hallituksen jäsenten, toiminnantarkastajien, sihteerin, taloudenhoitajan ja muiden toimihenkilöiden palkkioiden suuruus

 • hyväksytään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

 • valitaan TiES:n hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet siten kuin näiden sääntöjen 6 §:ssä on määrätty hallituksen jäsenten toimikausista

 • valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varamiestä;

 • käsitellään muut vaalikokoukselle esitetyt asiat.
  Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jos ehdotettujen kesken on äänestettävä.

TiES:n vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaaminen, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen;

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi
  ääntenlaskijaa.

 • esitetään TiES:n vuosikertomus, erikoisalojen ryhmien ja alueellisten osastojen vuosikertomukset sekä seuraa eri yhteisöissä edustaneiden henkilöiden selostukset toiminnastaan

 • esitetään TiES:n tilit ja toiminnantarkastajien lausunto

 • vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

 • käsitellään muut vuosikokoukselle esitetyt asiat.


11

TiES:n sääntöjen muuttamiseen ja seuran purkamiseen vaaditaan yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Kysymys sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta on päätettävä kahdessa eri kokouksessa, joista toinen on vuosikokous. Kokouksien välisen ajan tulee olla vähintään kaksi (2) viikkoa.


12

Jos seura purkautuu tai lakkautetaan, on seuran mahdollinen omaisuus luovutettava jollekin suomalaiselle tietotekniikka- tai elektroniikka-alalla toimivalle oikeuskelpoiselle yhteisölle seuran viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti.


13

TiES:n kokoukset johdetaan ja pöytäkirjat pidetään suomen kielellä.


14

Muutoin noudatetaan yhdistyksistä voimassa olevaa yhdistyslakia.

Sääntöihin kuulumaton kommentti: Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi tämän sääntömuutoksen 14.8.2014. Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi sitä edellisen sääntömuutoksen 29.6.2005.